מדיניות הגנת הפרטיות ביטס אוף גולד בע״מ

מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שתעשה באתר www.bitsofgold.co.il (להלן: "האתר"), ובשירותים (לפי הגדרתם בתנאי השירות המפורסמים באתר (להלן: "תנאי השירות") המפורטים במסגרתו. משמעות כל מונח שלא הוגדר במסמך זה תהא לפי הגדרת אותו מונח בתנאי השירות. השירותים פותחו, הם מצויים בבעלות והם מופעלים על ידי ביטס אוף גולד בע״מ, וכל אחת מהחברות בקבוצת החברות שלה (להלן יחדיו: "החברה", "אנחנו"). מדיניות זו מפרטת אילו סוגי מידע החברה אוספת וכיצד היא אוספת את המידע, כיצד החברה משתמשת במידע שנאסף וכיצד היא חולקת עם אחרים את המידע וכיצד היא מגינה עליו.

"מידע אישי" משמעו מידע שאנחנו מקשרים באופן ישיר עם אדם או ישות מסוימים, אשר עשוי לכלול, לרבות אך ללא הגבלה, שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי תשלום, כתובת IP וכו'.

על מדיניות זו חלים דיני מדינת ישראל.

 זכויות הפרטיות שלך

מסמך מדיניות פרטיות וקבצי Cookie זה (בשילוב עם תנאי השימוש שלנו וכל מסמך אליו מפנים מסמכים אלו) קובע את הבסיס שעל פיו אנחנו מעבדים כל מידע אישי שאנחנו אוספים אודותיך או שתספק לנו. מסמך זה חל על האתר שלנו (www.bitsofgold.co.il)(להלן: "האתר") וכן על כל האתרים, האפליקציות, השירותים והכלים הנלווים שהחברה מספקת, ללא קשר לאופן הגישה או השימוש שלך בהם.

היקף והסכמה

אתה מאשר בזאת לחברה לאסוף, לשמור, לאחסן ולעשות שימוש במידע, בהתאם למדיניות זו. המידע שלך יכלול מידע אישי אודותיך ואודות העסקאות שלך. אם תמסור לנו מידע אישי אודותיך, אתה מסכים שאנחנו, לרבות כל חברה בקבוצת החברות שלנו, נוכל להשתמש בו באופן הקבוע במדיניות זו.

אנא קרא בעיון את ההוראות הקבועות להלן על מנת להבין את הנהלים שלנו בקשר עם המידע האישי שלך והאופן שבו נטפל בו. אתה מקבל על עצמך את כללי מדיניות זו כאשר אתה ניגש, מגיש בקשה, נרשם או עושה שימוש במוצרים ובשירותים שלנו, לרבות שירותי כספומט וכל שירות פנים-אל-פנים אחר או שירות "מעבר לדלפק", וכן בתכנים, מאפיינים, טכנולוגיות או פונקציות המוצעות באתר וכן בכל האתרים, האפליקציות והשירותים הקשורים אליו (להלן יחדיו: "השירותים").  מדיניות זו חלה על השימושים שעושים המשתמשים שלנו באתר ובשירותים, לרבות ללא הגבלה:

כאשר תשתמש באתר ובשירותים, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר או באמצעות שירות פנים-אל-פנים אחר שתספק החברה.

על הודעות דוא"ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות SMS, טלפון, צ'אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.

אם לא אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך בשירותים.

 שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לנו כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים, אשר דורשים ביצוע של הליך רישום ומתן פרטים כאמור.אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי כל דין ורגולציה שיחולו. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

המידע שאנו אוספים

החברה רשאית לאסוף, לקבל ולאחסן כל מידע, לרבות מידע אישי, נתונים וכל פרטים אחרים, אשר יישלחו, יעלו, יפורסמו, ישודרו, יועברו, ישותפו או יוחלפו בקשר עם השירותים, ומידע זה עשוי לכלול, לרבות אך ללא הגבלה:

 1. מידע שתספק לנו. כאשר תירשם לאתר ולשירותים שלנו, תתבקש לספק מידע אישי כגון: שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, מין, תאריך לידה, פרטי קשר, מיקום וכן כל פרטי קשר אחרים שתבחר לספק לנו במסגרת השירותים או דרכם או בכל אופן תקשורת אחר עם החברה.

כאשר תשתמש בשירותים, תתבקש לספק מידע אישי נוסף וכן מידע "הכר את הלקוח" (KYC) נוסף, כגון: מספר הזיהוי שלך, העתק של תעודת זיהוי (לדוגמא, תעודת זהות, רישיון נהיגה ו/או דרכון), מידע עסקי ופיננסי, לרבות פרטי חשבון בנק וכן כל מידע אודות העסקאות שלך והפעילות הפיננסית שלך הנאסף בידי חברות סליקה ועיבוד תשלום (payment processors), העתקי חשבונות וכו' וכן כל הוכחה לאימות זהותך שאנו עשויים לבקש, הכל כפי שיידרש מכוח כל דין ורגולציה שיחולו בכל זמן נתון. מסגרת הרגולציה החוקית החלה על השירותים עשויה להשתנות מעת לעת, ובהתאם לכך אנו עשויים לדרוש ממך לספק פרטי מידע נוספים על מנת לעמוד בקנה אחד עם הדרישות שייקבעו בתקנות החדשות.

מידע הנוגע לארנק המטבע הדיגיטלי שלך, היסטורית המידע בקשר עם המטבע הדיגיטלי שלך וכן כל המידע שניתן לחלוק עם פלטפורמות מסחר או שנשמר בבלוקצ'יין, אם וככל שמידע מסוג זה סופק על ידך , הכל כפי שיידרש לצורך אספקת השירותים.

כל מידע אחר שאתה עשוי לספק בקשר עם מצבך האישי. מידע זה עשוי לכלול כל מידע אישי ו/או מידע מזהה או נתונים אישיים רגישים אחרים.

מידע שאתה עשוי לספק לנו כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, או כאשר תזין מידע באתר שלנו או תשלח תשובות לשאלונים. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו או נציגים אחרים של החברה.

מידע שנקבל ממך אודות שימושך באתר ובשירותים שלנו:

  מידע אודות העסקאות שאתה מעוניין לבצע הנאסף אגב שימושך בשירותים.

סוגים מסוימים של מידע שמתקבלים, נאספים ונשמרים באופן אוטומטי על ידי החברה באמצעות גישתך לשירותים, לרבות "נתוני תעבורה" מסוימים הנאספים מן הדפדפן שלך ברישומים של שרתי החברה, כמפורט להלן.

מידע דמוגרפי אנונימי, שאינו ייחודי לך או מידע שאינו מזהה אותך, כגון המיקוד, הגיל, המין, ההעדפות, תחומי העניין והבחירות המועדפות שלך.

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים

 על מנת למלא את חובותינו החוקיות למניעת הונאות והלבנת כספים, נאסוף מספקי השירותים המורשים שלנו מידע נוסף אודותיך, כגון מידע אודות ההיסטוריה הפיננסית שלך, בכל עת בה תבקש להשתמש בשירותים שלנו ובכל עת שבה נרגיש שהדבר נחוץ על מנת למנוע הונאות, על מנת למזער סיכונים כספיים או למנוע סיכונים אחרים. 

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

 אנו אוספים באופן אוטומטי פרטי מידע אישי הקשורים בשימוש שאתה עושה באתר או בשירותים, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

 כאשר תיגש לשירותים ותשתמש בהם, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, השימוש שתעשה בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע לכתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה כחלק מקבצי רישום (לוג) וכמו כן באמצעות שימוש בעוגיות, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות במסגרת השירותים במטרה לאסוף, לאגור ולנתח מידע מסוים.

 אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צד שלישי, כגון Google Analytics, על מנת לאסוף ולעבד נתונים כאמור, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

 הבסיס המשפטי לשימוש במידע

 אנחנו נעבד מידע אישי שלך רק כאשר הדבר נכון והכרחי על מנת לבצע את חובותינו כלפיך, או על בסיס הסכמתך (לרבות כאשר נדרשת הסכמה כתנאי לעסקה), או כאשר הדבר הכרחי על מנת לציית לחובות חוקיות להן אנחנו כפופים (לדוגמא, בדיקות למניעת הלבנת הון או למניעת פשיעה כלכלית אחרת) או כאשר יש לנו אינטרס לגיטימי לעיבוד הנתונים, בכפוף לכך שעיבוד כאמור לא ירמוס את זכויותיך וחירותך להתנגד לעיבוד כאמור.

כיצד אנחנו משתמשים במידע

אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) על מנת לספק עבורך את השירותים והעסקאות המבוקשות; (ב) על מנת לבצע בדיקות פיננסיות ובדיקות זיהוי, בדיקות למניעת הונאה, בדיקות למניעת הלבנת הון ובדיקות אשראי, לרבות בדיקה של בקשתך לקבלת שירותים בהתאם לדרישות הרגולציה הקבועות בחקיקה, בדיקות ניהול סיכונים וזיהוי הונאות; (ג) על מנת לספק דו"חות הכוללים מידע אישי של המשתמש לרשויות למניעת הלבנת הון, וכן לכל רשות מוסמכת אחרת, בהתאם לדרישות הקבועות בחוק; (4) על מנת לשפר את איכות השירותים ולהתאים את חוויית המשתמש שלך; (5) לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר סטטיסטי וניתוח, שימוש בחברות חיצוניות האוספות ומנתחות מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים ועוקבות אחר השם והסיסמאות באמצעותן אתה מתחבר לאתר ואחר העמודים בהם ביקרת במסגרת השירותים; (6) לצרכי שירות לקוחות, לרבות מענה על שאלות ותגובה למשובים ולתלונות; (7) לצרכי התקשרות איתך, לרבות משלוח הודעות דוא"ל שירותיות, הודעות דוא"ל שיווקיות או לצורך יצירת קשר עמך, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית, ביחס לשירותים אשר עשויים לעניין אותך, לרבות פרסום מפולח ופרסומות מטעם צדדים שלישיים בהתבסס על מידע המצוי ברשותנו. אתה רשאי להודיע לנו בכל עת אם אינך מעוניין לקבל הודעות שיווקיות מאיתנו על ידי יצירת קשר עמנו בכתובת info@bitsofgold, או על ידי בחירה להפסיק לקבל חומרים שיווקיים נוספים בדוא"ל מהחברה על ידי הקשה על קישור "הסר מרשימת התפוצה" המופיע בכל הודעת דוא"ל כאמור, או על ידי ביצוע כל הוראה שהחברה עשויה לכלול בהודעה שנשלחה אליך (להלן: "בקשה להסרה" או "בקשה"). אנא שים לב כי מהרגע שנקבל את בקשתך, ייתכן ויחלוף פרק זמן נוסף עד שבקשת ההסרה תיכנס לתוקפה. שים לב כי אם תחליט להפסיק את קבלת השדרים השיווקיים שלנו, החברה עדיין תהיה רשאית ליצור איתך קשר באמצעות דוא"ל או הודעות, מעת לעת, אם החברה תצטרך לספק לך מידע או בשל סיבות מסחריות ולא-שיווקיות אחרות הקשורות בשירותים.

 גילוי מידע לצדדים שלישיים

לא נגלה את המידע האישי שנאסף אודותיך באמצעות האתר והשירותיםלצדדים שלישיים, ככל שמידע זה מזהה אותך באופן אישי, למעט במקרים המפורטים להלן: (א) על מנת לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות הספקים המורשים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצרכים עסקיים, לדוגמא באמצעות פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח, אשר עשויים להיות ממוקמים במדינה בה לא חלים דיני הגנת מידע זהים לאלו החלים בתחום השיפוט שלך; (ב) על מנת לחייב ולגבות כספים שלקוחותינו חייבים לנו. האמור לעיל כולל משלוח אליך של הודעות דוא"ל, חשבוניות, קבלות, ספקי תשלום, באמצעות מערכות ניהול קשרי לקוחות; (ג) ניהול סיכונים. אנו עושים שימוש בצדדים שלישיים מורשים לצורך עיבוד תשלום מאובטח ועל מנת לבצע בדיקות לאימות זהות ובדיקות למניעת הונאות או כל פעולות בלתי-חוקיות אחרות, או על מנת לטפל בבעיות אבטחה או בתקלות טכניות אחרות (לדוגמא, שימוש בשירותי Simplex לצורך איתור ניסיונות הונאת כרטיסי אשראי) ולאימות עסקאות בהעברה בנקאית, ואנו שולחים מידע לצדדים השלישיים האמורים על מנת לעבד את ההזמנות והתשלומים שלך; (ד) לצורך קיום תקשורת עם לקוחותינו בנוגע לחשבוניותיהם ולצורך אספקת שירותי תמיכה ללקוחות, לרבות באמצעות הספקים שלנו; (ה) כדי לספק מידע לנציגינו ויועצינו המורשים, לרבות לעורכי דין ורואי חשבון, על מנת לסייע לנו לציית לדרישות המשפטיות, החשבונאיות, לדרישות האבטחה וכן לכל דרישה אחרת; (ו) לצורך אספקת השירותים, ולשם תמיכה ושיפור השירותים שאנו מציעים. האמור לעיל יכלול, לדוגמא, צבירת מידע בנוגע לשימוש שתעשה בשירותים או באתר ושיתוף מידע כאמור עם צדדים שלישיים על מנת לשפר ולתמוך בשירותים שלנו ולספק לך גישה לתכונות נוספות של השירותים; (ז) לשם קידום השירותים שלנו. שיתוף פרטי הקשר שלך עם הספקים המורשים שלנו המסייעים לנו במשלוח הודעות דוא"ל, הודעות שיווק, פרסום ושירות לקוחות, לרבות באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית. תוכל להפסיק לקבל הודעות שיווקיות שלנו על ידי ביצוע ההוראות המופיעות בכל הודעת דוא"ל או על ידי יצירת קשר עמנו בכתובת info@bitsofgold; (ח)  על מנת לעמוד בחוקים ובתקנות שיחולו, אם וכאשר יחולו, לרבות דיווחים לרשויות לאיסור הלבנת הון וכן לכל רשות מוסמכת אחרת, בהתאם לדרישות החוק, וכן העברת מידע לגופים פיננסיים הנוטלים חלק בעיבוד השירותים שלנו לצורכי ציות, ולצורך עמידה בדרישות הנובעות מהליכים משפטיים, וצווי בית משפט; (ט) לצורך אכיפת תנאי השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של תנאי השירות, והגנה מפני פגיעה בזכויותיה, קניינה או בטיחותה של החברה, של משתמשיה או של הציבור, וזאת במידה הנדרשת או המותרת לפי חוק; (י) במקרה שהחברה תעבור תהליך של שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה של כל או חלק מנכסיה, ייתכן שהמידע האישי שלך יהווה חלק מן הנכסים שיועברו והם יועברו רק בכפוף למגבלות הדומות לאלו הכלולות במסמך זה או באופן אחר כפי שיידרש מכוח הדין והתקנות שיחולו. 

אנא שים לב כי צדדים שלישיים כאמור עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן הדינים החלים על עיבוד מידע אישי עשויים להיות מחמירים פחות מאלו החלים במדינה שלך.

למעט המקרים המתוארים כאמור, החברה לא תמכור, תשכיר, תשתף או תגלה באופן אחר מידע אישי אודות משתמשיה לצדדים שלישיים.

החברה רשאית להעביר ולגלות מידע לא-אישי לצדדים שלישיים או לעשות שימוש אחר במידע מסוג זה לפי שיקול דעתה. בנוסף, אנחנו רשאים לגלות את המידע האישי שלך לכל צד שלישי אחר בכפוף להסכמתך, במפורש ומראש.

אחסון הנתונים שלך

איפה מאוחסנים הנתונים? כל מידע אישי שאנחנו רשאים לאסוף עשוי להיות מועבר, מעובד ומאוחסן באתרים הממוקמים מחוץ לטריטוריה שלך ו/או מחוץ לאיזור הכלכלי האירופאי (EEA), וייתכן כי באתרים אלו המידע האישי שלך לא יהא מוגן לפי אותן אמות המידה החלות במדינת מגוריך. בשימושך באתר ובשירותים, אתה מסכים להעברה ולשימוש במידע האישי מחוץ למדינת מגוריך כפי שצוין לעיל, מהסיבות המפורטות להלן -

כאשר ספק שירותי האירוח או פלטפורמת מחשוב הענן מצויים מחוץ לטריטוריה שלך או מחוץ ל-EEA.

 אם הדבר נחוץ על מנת לספק לך את השירותים שביקשת.

 כאשר סוכנויות למניעת הונאות, סוכנויות אשראי וספקי שירותים אחרים שלנו הממוקמים מחוץ לטריטוריה שלך או מחוץ ל-EEA, דורשים גישה לנתונים שלך על מנת לבצע את התחייבויותיהם כלפינו ולספק לך את השירותים שנדרשו.

כאשר מידע אישי עובר עיבוד מחוץ לטריטוריה שלך או מחוץ לתחום ה-EEA, על ידי צוות הפועל עבורנו או עבור אחד מהספקים שלנו, בין השאר, במילוי תנאי ההזמנה, בעיבוד פרטי התשלום ובשירותי תמיכה אגב אספקת השירותים. כאשר צוות כאמור פועל מטעם החברה, אנחנו ננקוט בכל הצעדים הסבירים ההכרחיים על מנת להבטיח שהמידע האישי שלך מטופל באופן מאובטח ובהתאם לדין החל ולהוראות מדיניות פרטיות זו.

 שמירת נתונים

החברה רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין החל על מנת: למנוע הונאות, ליישב סכסוכים, לפתור בעיות, לסייע בכל חקירה, לאכוף את תנאי השירות ולנקוט בפעולות אחרות המותרות לפי חוק.

בנוסף, החברה תמשיך להחזיק במידע האישי שלך גם לאחר ביטול רישומך לשירותים, או אם בקשתך לרישום תידחה או תיזנח, כל עוד הדבר מותר לפי הדין החל, וזאת מטעמים משפטיים ולצורך מניעת פשעים, הפרות של חוקים ורגולציה, הונאות ומניעת פשיעה כלכלית מסוג אחר.

בנוסף, החברה תוכל לשמור ולעשות שימוש בפרטי מידע אנונימיים אשר לא מאפשרים זיהוי אישי, ללא כל הגבלה.

10. שירותים ותוכנות מצד שלישי

בעת השימוש באתר או בשירותים, אנו עשויים להשתמש בתוכנות ושירותים מצד שלישי על מנת לאסוף או לעבד את המידע. תוכנות כאמור עשויות לכלול למשל, אך לא רק, את Google Analytics, שאת מדיניות הפרטיות שלה ניתן למצוא בקישור הבא:http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

11. שימוש בקבצי Cookie ובאמצעים דומים

מהם קבצי Cookie?

קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר. 

קבצי Cookie של צד שלישי

אנו משתמשים בשירותים מצד שלישי על מנת לבקר את סטטיסטיקות השימוש באתר, כגון Google Analytics. על מנת לעזוב את שירות Google Analytics, אנא עבור אל: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 אנו משתמשים בכלים אלה על מנת לעזור לנו לשפר את השירותים, הביצועים וחווית המשתמש שלנו. ישויות אלו עשויות להשתמש בקבצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת לבצע את השירותים. הצדדים השלישיים האמורים עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.

ומה אם אתה לא מעוניין בקבצי Cookie?

אם ברצונך להסיר את קבצי ה-Cookie הקיימים מהמכשיר שלך, תוכל לעשות זאת באמצעות הגדרות הדפדפן שלך. אם תרצה לחסום בעתיד קבצי Cookie שיותקנו במכשיר שלך, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לעשות גם את זה.

אנא זכור כי אם לא תסכים לשימוש בקבצי Cookie, אם תמחק או תחסום אותם, תהיה לכך השפעה על חווית המשתמש שלך משום שחלקים מסוימים מהאתר עלולים שלא לפעול יותר.

אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר ובשירותים מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת קבצי Cookie ומשואות רשת בפרסומות או באמצעים דומים, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, במטרה להתאם את שימושך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.

12. שירותים מצד שלישי

שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו שלא דרך מחשבי החברה בלבד, אלא דרך הגופים האחרים כפי שצוין.

 החברה רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. קיימת אפשרות כי צדדים אלו יעשו שימוש במידע אודות הפעילות המקוונת שלך (אשר אינו כולל פרטים מזהים אישיים), בין השאר, על מנת להציע פרסומות עבור מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מאשר כי הנך מודע לכך שפעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.

13. קישורים לצד שלישי

שירותים מכילים קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי מצויים מחוץ לשליטתה של החברה והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם החברה עשויה להפנות באמצעות קישור או באמצעות אתרים המכילים קישור אל השירותים, והחברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך.

14. הגנה על פרטיותם של ילדים באינטרנט

הגנה על פרטיותם של ילדים ו/או קטינים חשובה עבורנו מאוד. אם לפי מידע שיגיע לידיעתנו גילו של משתמש נמוך מ-18, ננקוט בצעדים על מנת לבטל את הרשמתו של המשתמש.

1615 אמצעי זהירות ואבטחה במטרה להגן על המידע שלך

אנחנו זהירים מאוד בכל הקשר ליישום ותחזוקה של נהלי אבטחה סבירים ומתאימים העומדים בקנה אחד עם הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה על מנת להגן על אבטחת האתר, השירותים והמידע האישי של המשתמשים מפני אבדן בשגגה וכנגד גישה, שימוש, שינוי או גילוי בלתי מורשים.  

אנחנו מיישמים אמצעי אבטחה תקניים, לרבות אמצעי בקרת גישה קפדניים, על מנת להגן על המידע האישי שלך מפני אבדן, שימוש לרעה וגישה לא מורשית, גילוי, שינוי או השמדה. על אף שאנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים כנגד פרצות אפשריות באבטחת השירותים, שידור מידע באמצעות האינטרנט אינו מאובטח לחלוטין ואין אתר אינטרנט או תקשורת אינטרנט המוגנים באופן מוחלט. על כן, אין באפשרותנו (1) לערוב לכך שלעולם לא תתרחש כל גישה בלתי מורשית, פעילות פצחנים (האקרים), אבדן נתונים או כל פרצה אחרת; ו-(2) לערוב לבטיחות המידע שלך בשעה שהוא משודר אל ומהשירותים; כל שידור כאמור הוא על אחריותך בלבד. החברה מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש שלך, ולצאת מהחשבון שלך לאחר תום השימוש.

אתה נושא באחריות לשמירה על סודיות הסיסמא ולציות להוראות שלנו. עליך להימנע משיתוף פרטי האישורים עם כל אדם אחר, ואתה מתיר לחברה לפעול לפי ההנחיות והמידע שימסור כל אדם אשר הזין את פרטי האישור שלך. כמו כן, אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל מידע שסיפקת לנו אשר עבר שינוי. 

16. תנאי שימוש

אנא עיין בתנאי השירות המפרטים את השימוש, סעיפי הסרת האחריות והמגבלות על חבות החלים על השימוש בשירותים, בקישור: www.bitsofgold.co.il/terms_and_conditions.

17. זכות עיון במידע

במקרים המתאימים ייתכן ויוקנו לך זכויות מסוימות מכוח הדינים העוסקים בהגנה על מידע, לרבות הזכות להתנגד לשיווק ישיר והזכות לעיין במידע האישי השמור אודותיך; אתה רשאי לבקש מאיתנו לבצע כל שינוי שיידרש על מנת להבטיח כי המידע הנשמר על ידינו מדויק ומעודכן. הזכות לעיון במידע אישי עשויה להיות מוגבלת בנסיבות מסוימות בהתאם להוראות הדין המקומי. אם, לפי העניין, תרצה לקבל העתק מהמידע האישי שאנחנו שומרים אודותיך, אנא הגש בקשה אלינו על ידי משלוח הודעת דוא"ל אל: info@bitsofgold.co.il ואנו נשתדל לענות לפנייתך בהקדם האפשרי, בכפוף לכל דין.  

18. שינויים במדיניות הפרטיות וקבצי ה-Cookie שלנו

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לבחון מחדש את מדיניות פרטיות זו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן על שינויים מהותיים שנערוך במדיניות זו באמצעות השירות ו/או באמצעות הודעת דוא"ל בנוגע לשינויים כאמור. שינויים מהותיים אלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שנמסרה הודעה כאמור בכל אחד מהאופנים האמורים. בכל מקרה אחר, כל השינויים שייערכו במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקפם החל מהמועד הקבוע בה כ-"מועד העדכון האחרון", והמשך שימושך באתר ובשירותים לאחר מועד העדכון האחרון יהוו הסכמה מצדך לשינויים אלה כל עוד אתה משתמש בשירותים. לכן, עליך לעיין באתר זה מעת לעת על מנת לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות וקבצי ה-Cookie בגרסתם העדכנית ביותר.

19. צור קשר

אם יהיו לך כל שאלה או חשש נוספים בקשר עם מדיניות זו, אנא פנה אלינו בכל עת באמצעות השירותים או בפניה בכתב לכתובת info@bitsofgold.co.il.