תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 29.5.2018

  1. תנאים והסכמה כללית

1.1.  ברוכים הבאים לאתר Bits of Gold (להלן: "האתר") המנוהל על ידי .Bits of Gold Ltd (להלן: "Bits of Gold" או "החברה" או "ספק השירותים"). Bits of Gold מספקת שירותים לרכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים (לפי הגדרתם להלן) (להלן: "השירותים").

רישומך לשם שימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או השימוש בשירותים יהווה קבלה והסכמה מלאים ובלתי-חוזרים מצדך להתחייב בתנאי שירות אלה ובתנאי מדיניות הפרטיות. אנא הקדש מזמנך על מנת לבחון בקפדנות את תנאי שירות אלו וזאת טרם הרשמתך לשירותים ולפני שתשתף את פרטי ההרשמה שלך. בכל פעם שתיכנס אל האתר ו/או תשתמש בשירותים, אתה מקבל ומסכים באופן מלא ובלתי חוזר לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות, כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

 למען הסר ספק, תנאי שירות אלו עשויים להיות כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

1.2.   בהסכם זה את/ה ו-Bits of Gold תהוו, כל אחד - צד. כמו כן, במסגרת תנאי שירות אלו ייתכן ונכנה אותך במונחים "משתמש" או "לקוח". "מטבעות דיגיטליים" או "מטבע דיגיטלי" הם ביטקוין (BTC), אתר (ETH) וכן כל מטבע וירטואלי, דיגיטלי או קריפטוגרפי אחר שהחברה עשויה להוסיף לשירותים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  1. חשבונות משתמש

2.1.  יצירת החשבון שלך

2.1.1.       יצירת החשבון (לפי הגדרתו להלן) והשימוש בשירותים מותרים רק למשתמשים שגילם 18 שנים או יותר. החברה רשאית לסרב לספק את השירותים לכל משתמש שלא הוכיח, לשביעות רצונה של החברה, את עמידתו במגבלת הגיל האמורה לעיל. החברה מסירה מעצמה כל אחריות, והמשתמש משחרר את החברה בזאת מכל אחריות בגין כל אבדן, נזק או כל אירוע מזיק אחר, אם הגיש המשתמש הוכחה שקרית אודות גילו של המשתמש בעת ההרשמה לשירותים. החברה רשאית לבטל כל עסקה במסגרת השירותים, בכל עת, אם החברה סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי שגילו של המשתמש נמוך מ-18.

2.1.2.       באמצעות הגישה שלך לשירותים והשימוש שתעשה בהם, אתה תיצור חשבון אישי אצל Bits of Gold (להלן: "החשבון"). אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בכוונתך:

(i)              ליצור חשבון תוך שימוש בזהות בדויה או במידע שקרי, או ליצור חשבון בשמו של כל אדם אחר מלבדך.

(ii)           להחזיק בחשבון או להשתמש בשירותים, אם נאסר עליך מכוח כל דין או תקנה, מכוח הסכם זה או על ידי Bits of Gold להשתמש בשירותים;

(iii)          להשתמש בחשבונך למטרות מסחריות החורגות מניצול השירותים, וכל מקרה אתה מתחייב כי אתה משתמש עבור חשבונך האישי בלבד.

(iv)           להשתמש בחשבונך על מנת לעסוק בכל מעשה בלתי חוקי.

2.1.3.       בעת יצירה או עדכון של חשבון, או בעת שימוש בשירותים, אתה עשוי להידרש לספק לחברה מידע אישי שעשוי לכלול את שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון, מספר זהות, תאריך לידה, מין, כתובת, תעודה מזהה/דרכון או כל מסמך מזהה אחר, מידע זיהוי ארנק דיגיטלי (להלן: "ארנק" או "ארנק דיגיטלי") וכן כל סוג אחר של מידע שתדרוש החברה. מידע זה יישמר וינוצל בהתאם למדיניות הפרטיות של Bits of Gold [קישור]. אתה מסכים בזאת לספק מידע מדויק ושלם לחברה ולעדכן את המידע ללא דיחוי אם יחולו בו שינויים. אתה תישא באחריות לכל תוצאה שלילית שתיגרם עקב מסירת מידע בלתי מדויק או לא עדכני הקשור בחשבון ו-Bits of Gold לא תישא בכל אחריות או חבות בקשר לכך.

2.1.4.       המשתמש מאשר כי ניתן להפסיק את פעולתו של חשבון לאחר קבלת בקשה בכתב מהמשתמש להפסקת פעולתו של החשבון (בתנאי שהושלמה כל פעילות נוכחית המתבצעת בחשבון). מבלי לגרוע מזכות כלשהי של Bits of Gold, כמפורט בתנאי שירות אלו. Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעולתו של כל חשבון שלא היה פעיל למשך 180 ימים.

2.2.  אבטחת החשבון שלך

2.2.1.       המשתמש:

(i)              לא ישתף את החשבון או את פרטי ההתחברות עם כל ישות אחרת;

(ii)           לא ירשה לכל ישות אחרת גישה לחשבון שלו או לבצע כל דבר אחר אשר עלול לסכן את בטיחות חשבונו.

 כאשר נודע למשתמש על פרצה באבטחה או כאשר קיים חשד סביר לפרצה כלשהי באבטחה, לרבות, ללא הגבלה, כל אבדן, גניבה או גילוי או שימוש בלתי מורשים במידע ההתחברות של המשתמש, על המשתמש להודיע על כך מיידית ל-Bits of Gold ולשנות את פרטי ההתחברות. המשתמש נושא באחריות לשמירת הסודיות של פרטי ההתחברות, והוא יישא באחריות בגין כל שימוש בפרטי ההתחברות, בין אם השימוש אושר על ידי המשתמש ובין אם לאו. המשתמש יישא באחריות בגין כל אירוע שיתרחש באמצעות החשבון שלו. Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אספקת השירותים בכל שלב שלהם ו/או להסיר או לתבוע לעצמה בחזרה כל שם משתמש /או להפסיק את פעולתו של כל חשבון, בכל עת ומכל סיבה, לרבות אך ללא הגבלה, עקב טענה מצד שלישי לפיה שם המשתמש מפר זכויות של אותו צד שלישי.

3.     השירותים

3.1.  רגולציה

3.1.1.       מטבעות דיגיטליים הם רעיון חדש יחסית, והרגולציה המתאימה ברחבי העולם מצויה בתהליך של התפתחות מתמדת; לרבות, ללא הגבלה, חקיקה כנגד הלבנת הון ונגד מימון טרור, ורגולציה בנוגע להסדרת מטבעות דיגיטליים מהיבטים שונים. אם רשות רגולטורית כלשהי תטיל תקנות חדשות שיחולו על השירותים ו/או בקשר עם המטבעות הדיגיטליים, Bits of Gold רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השירות, את מדיניות הציות הפנימית שלה ואת ההליכים החלים על משתמשים לשם קבלת השירותים, וזאת על מנת לעמוד בקנה אחד עם אותן תקנות חדשות. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר והשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה.

3.2.  היקף השירותים

3.2.1.       ראשית, עליך להקים חשבון כמפורט לעיל, ולספק את כל המידע שנדרש על ידי Bits of Gold. אם לא תשלים את כל המידע הנדרש, לרבות פרטי הזיהוי המתאימים כנדרש לצורך מתן השירותים ובהתאם לתקנות החלות, באופן שיהיה לשביעות רצונה של Bits of Gold לפי שיקול דעתה הבלעדי, Bits of Gold רשאית (לפי שיקול דעתה הבלעדי) לסרב ליתן לך את השירותים וזאת מבלי לציין נימוקים או להידרש להודעה מוקדמת. אנא שימו לב כי גם לאחר מתן אישורך לרישום ועשיית שימוש בחשבונך, Bits of Gold רשאית לדרוש ממך להוסיף פרטים נוספים, להוסיף אסמכתאות או מסמכים מזהים נוספים, לייצר עותקים חדשים של מסמכים מזהים שהצגת, או לבצע כל דרישה אחרת על מנת לעמוד בדרישות ובסטנדרטים לצורך "הכרת הלקוח" (KYC)הנהוגים אצלה, ועמידתך בבקשות אלה תהווה תנאי מוקדם למתן השירותים. אנא שימו לב כי אם החשבון שייך לישות משפטית, ולא לאדם טבעי, ייתכן שיהיה צורך במתן פרטי זיהוי נוספים (כגון זיהוי החברה וכן זיהוי בעלים מוטב סופי, דירקטור וכו'). אם סיפקת ו/או העברת כספים ל-Bits of Gold טרם השלמת תהליך הזיהוי שלך ו/או הקמת החשבון שלך בהתאם לנהלים הנהוגים על ידי Bits of Gold, Bits of  Gold תחזיר כספים אלו לידיך, אל אותו החשבון או כרטיס האשראי שממנו הועברו הכספים (ובמקרה של פיקדון במזומן, החזר הכספים יתבצע במתחמי החברה או באמצעות ספק שירותים מצד שלישי של החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה, בניכוי כל הפסד שייתכן ונגרם ל-Bits of Gold בקשר עם עסקה כאמור (לדוגמא, אם שער החליפין החל שנקבע לצורך רכישת מטבעות דיגיטליים ירד ו-Bits of Gold כבר התחייבה לרכוש מטבעות וירטואליים מטעמך).

3.2.2.       כחלק מהשירותים, החברה מאפשרת את רכישתם ומכירתם של מטבעות דיגיטליים מסוימים, וכאשר הדבר מתאפשר גם שירותי המרה ביחס לצמדי מטבעות פיאט - דולר ארה"ב/ש"ח וש"ח/דולר ארה"ב או צמדים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיידרש על מנת לרכוש את המטבעות הדיגיטליים הרלוונטיים. שער החליפין שתגבה החברה ייקבע בעת ביצוע החליפין, בהתאם לשער החליפין הרלוונטי ב-https://openexchangerates.org/. למען הסר כל ספק, "מטבע פיאט" משמעו כל מטבע המונפק על ידי בנק מרכזי של מדינות ריבוניות, כגון דולר ארה"ב, ש"ח, אירו וכדומה. 

3.2.3.       בתמורה לשירותים, Bits of Gold תהא זכאית לקבל עמלה, כמפורט בכל מקרה שבו תשתמש בשירותים. ניתן למצוא מידע בנוגע לשיעורי העמלות שיחולו בגין כל סוג של שירותים וכל סוג של מטבע דיגיטלי כאן או בכל חלק אחר באתר, כפי שתראה החברה לנכון. Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, לתקן, להתאים, להשעות, להמשיך או לסיים את גבייתן של העמלות או של כל עמלה בודדת שגובה החברה גובה בקשר עם השירותים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

3.2.4.       עסקאות שהושלמו יהיו בלתי-חוזרות כלפי שני הצדדים, וזאת אלא אם קבעה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי נפלה טעות אנוש או תקלה טכנית.

3.2.5.        אנא שים לב כי בעת רכישת מטבע דיגיטלי דרך השירותים תוך שימוש במטבע פיאט (כלומר, דולר ארה"ב, ש"ח וכדומה), ייתכן ויידרש ביצוע המרה של מטבע פיאט מסוג אחד למטבע פיאט  מסוג אחר (לדוגמא, מש"ח לדולר ארה"ב) על מנת לאפשר את הרכישה. יתר על כן, בעת מכירה של מטבע דיגיטלי דרך השירותים, ייתכן ותידרש המרה של מטבע הפיאט שנתקבל בתמורה למטבע הדיגיטלי למטבע פיאט מסוג אחר (לדוגמא, מדולר ארה"ב לש"ח), וזאת על מנת לאפשר לך לקבל את הכספים במטבע הפיאט שבו בחרת. המרות כאמור עשויות לגרור עלויות ועמלות נוספות ולכן המרות אלו עלולות להשפיע על הסכום במטבע פיאט או במטבע דיגיטלי שתקבל לידך. אתה מסכים בזאת לקבל כל עמלה נוספת או כל השפעה בלתי צפויה אחרת על הסכום של מטבע פיאט או מטבע וירטואלי שתקבל באמצעות השירותים.    

3.2.6.       המגבלות הבאות יחולו על השימוש בשירותים עבור המשתמשים. Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל פרט מהפרטים הנזכרים להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי להזדקק לעילה או ליתן הודעה מוקדמת.

 

שיטת תשלום
מזומן - GMT
מזומן - כספומט
כרטיס אשראי
העברה בנקאית
מגבלות - המשתמש נמצא בישראל
מינימום: 1,000 ש"ח
מקסימום: 10,000 ש"ח (לרבות 10,000 ש"ח).
 
מינימום: 20 ש"ח
מקסימום: 5,000 ש"ח (לרבות 5,000 ש"ח).
מינימום: 200 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי)
מקסימום:
פר יממה - 10,000 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי).
פר חודש 50,000 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי).
מינימום: 10,000 ש"ח
מקסימום: משתנה בהתאם לתקנה.
מגבלות - המשתמש מחוץ לישראל
אין מידע.
 
 
אין מידע.
מינימום: 200 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי).
מקסימום:
פר יממה - 10,000 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי).
פר חודש 50,000 דולר ארה"ב (בתעריף שקלי).
כל העברה חייבת לעבור תחת עיון ואישור פרטניים של Bits of Gold.

 

3.2.7.       Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות כל מגבלה על עסקה ו/או מדיניות, וזאת מבלי להזדקק לעילה או ליתן הודעה מוקדמת.

3.2.8.       שעות הפעילות של Bits of Gold יהיו החל מ-09:30 ועד ל-18:00 בימים ראשון עד חמישי, וביום שישי בין השעות 09:30 עד 13:00, בימי פתיחת העסקים בישראל בלבד. Bits of Gold לא תוכל לעבד כל פעולה שתבצע מעבר לשעות הפעילות הנזכרות לעיל, וזאת עד ליום העסקים הבא. למשל, כאשר תרכוש ביטקוין דרך השירותים של Bits of Gold, אתה רשאי להעביר את כספי הרכישה לחשבון הבנק של Bits of Gold לאחר תום שעות הפעילות; עם זאת, אתה מבין כי Bits of Gold לא תוכל להתקדם בהליך הרכישה מטעמך ו/או לא תרכוש מטבעות דיגיטליים עבורך במהלך פרק זמן זה, וכי שער החליפין עבור העסקה שלך ייקבע לפי סעיף ‎3.4 להלן במהלך יום העסקים הבא.

3.2.9.       Bits of Gold נעזרת בצדדים שלישיים על מנת לקבל כספים ולמכור ולרכוש מטבעות דיגיטליים, לצרכי המרת מטבעות, עיבוד סוגים מסוימים של תשלומים, ביצוע ניתוח סיכונים, לפי העניין, עבור השירותים הנדרשים ועבור שיטת התשלום שנבחרה (להלן: "ספקי השירותים מצד שלישי"). Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהחליף ספקי שירות מצד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להזדקק לסיבה או להיות מחויבת במתן הודעה מוקדמת. על השירותים שסיפקו ספקי שירותים מצד שלישי כאמור יחולו באופן בלעדי תנאי השימוש או כל תנאים אחרים של ספקי השירותים מצד שלישי כאמור, ו-Bits of Gold לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל מעשה או מחדל שהם ביצעו או בגין כל תוצאה שלהם.

3.2.10.    מבלי לגרוע מכל הוראה הנזכרת לעיל, אתה מסכים בזאת למדיניות הביטול של החברה כמתואר להלן:

3.2.10.1.       בסעיף ‎3 זה, "הוראת קניה" משמעה הוראה שמילאת כדין עבור רכישת מטבע דיגיטלי שהגשת לחברה; "הוראת מכירה" משמעה הוראה שמילאת כדין עבור מכירת מטבע דיגיטלי שהגשת לחברה.

3.2.10.2.       ביטול של הוראת קניה (להלן: "ביטול") יתבצע על ידי לחיצה על מקש "ביטול" במסך ה"הוראות" באתר. ניתן יהיה לבצע ביטול עד מועד נעילת מחיר הרכישה של המטבע הדיגיטלי על ידי ספק השירותים מצד שלישי של החברה.

3.2.10.3.      הביטול של הוראת מכירה לא יתאפשר בשל העובדה שהוראות מכירה מתבצעות באופן אוטומטי.

3.2.10.4.       בכפוף לתנאים הקבועים לעיל, התנאים הבאים יחולו במקרה של ביטול:

3.2.10.4.1.           המשתמש יישא בכל העלויות הנובעות מביטול, לרבות (בין יתר העלויות) עלות בגין העברה והעברה מחדש של כספים למקורם וכן עמלת ביטול בסך 100 ש"ח או 5% מסכום העסקה, לפי הנמוך מביניהם. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ביחס לעיתוי, אופן ועלות הביטול.

3.2.10.4.2.            המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה ביחס או בקשר עם הביטול. 

3.2.10.4.3.           המשתמש מאשר בזאת כי משעה שנתבקש ביטול, הביטול יהיה בלתי חוזר ובלתי הפיך, אלא אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה כי הוא מוכנה ומסוגלת להפוך את פעולת הביטול. החברה לא תישא בכל חבות והמשתמש משחרר בזאת את החברה מכל אחריות ביחס להפיכה של ביטול או ביחס לחזרה מביטול.

 מוסכם בזאת כי ביחס לכל העניינים הנוגעים לביטולים, החלטות קודמות של החברה לא יחייבו אותה והן לא ייחשבו כתקדים מחייב. כמו כן, המשתמש לא רשאי להסתמך על כל טענה, והוא מוותר על כל טענה בנוגע להסתמכותו על החלטות קודמות של החברה בנוגע לביטולים.            

 רכישת מטבעות דיגיטליים

3.3.  תהליך.

עסקה בהעברה אלקטרונית

3.3.1.          לאחר שתבצע את ההזמנה שלך לרכישת מטבעות דיגיטליים באתר, תקבל את פרטי הבנק של Bits of Gold, בהן תקבל אישור כי אתה רשאי להתקדם בתהליך העברת דמי הרכישה לחשבון הבנק שלנו. אל תעביר כספים כלשהם לחשבון הבנק שלנו אלא אם הציגה ההזמנה את פרטי חשבון הבנק (המהווים אישור כי ההזמנה נוצרה). כספים כלשהם שיתקבלו מבלי אישורנו המוקדם לכך לא ינוצלו לרכישת מטבעות דיגיטליים. אם לא תעביר את הכספים תוך 48 שעות ממועד משלוח הודעת האישור בדוא"ל על ידי החברה, הזמנתך תבוטל אלא אם Bits of Gold החליטה אחרת.

3.3.2.          לאחר שתעביר את דמי הרכישה אל חשבון הבנק של Bits of Gold, Bits of Gold תעשה את מירב המאמצים לרכוש ו/או להשיג את המטבעות הדיגיטליים עבורך, בהקדם האפשרי. אנא עיין בסעיף ‎3.4 להלן למידע נוסף אודות למועד הקובע לעניין שער החליפין. עם זאת, מאחר ו-Bits of Gold תלויה בספקי שירותים מצד שלישי, היא אינה יכולה להבטיח את התזמון המדויק של רכישה והשגה לחזקתה של מטבעות דיגיטליים שנרכשו, דבר התלוי במגוון שיקולים משפטיים ומסחריים של ספקי השירותים מצד שלישי. לדוגמא, ביחס לביטקוין, מועד אישור הבלוקצ'יין עשוי להיות תלוי, בין השאר, באישור הכורים.

3.3.3.          הודעה חשובה: הכספים שיעברו בהעברה חייבים להיות מועברים מחשבון בנק השייך למשתמש, כפי שהזדהה במערכת! אם הכספים יועברו מחשבון שלא שייך למשתמש, הכספים יישלחו בחזרה למקום ממנו הגיעו.

 עסקה במזומן

ניתן לאפשר עסקה במזומן באחת מן השיטות הבאות:

3.3.4.          כספומט. רכישה באמצעות כספומט הביטקוין הממוקם ב-"שגרירות הביטקוין" (ברחוב אחוזת בית 1, תל אביב). על מנת להשתמש בכספומט הביטקוין, אתה חייב להגיע לאתר "השגרירות", להפקיד מזומן בכספומט הביטקוין ולקבל את הביטקוין שנרכשו שנשלחו ישירות לארנק הביטקוין שלך. נכון לעת זו, שירות תשלום במזומן עבור מטבע האתריום באמצעות כספומטים אינו זמין, אך עם זאת, ייתכן ושירותים אלו יהיו זמינים בעתיד.

3.3.5.          אנא שים לב שעל מנת לעשות שימוש כספומט תצטרך לעבור הליך KYC ("הכר את הלקוח") בסיסי. אנא וודא כי כאשר תגיע לכספומט תישא אתך תמונת זיהוי עדכנית (בדרכון, רישיון נהיגה או תעודת הזהות).

3.3.6.           GMT - העברת כסף גלובלית. השיטה השנייה לרכישת ביטקוין באמצעות מזומן כוללת הפקדת מזומנים תוך שימוש באחד מסניפי GMT (Global Money Transfer). על מנת להשתמש בשיטת תשלום זו, עליך ראשית לפתוח הזמנה באתר. לאחר מכן, עליך להגיע אל אחד מסניפי GMT הרשומים באתר, ולבקש להפקיד כסף בחשבון של Bits of Gold/לרכוש ביטקוין. הפקיד יבקש ממך את כתובת הדוא"ל (אשר תהיה אותה הכתובת שבאמצעותה רשמת את ההזמנה שלך) ואת מספר ההזמנה שלך; בנוסף הוא יבקש ממך לספק העתק של תעודת הזהות שלך וכל מידע או מסמכים אישיים נוספים (בכפוף לכללי הרגולציה שיחולו באותה עת). לאחר הפקדת הכסף, Bits of Gold תקבל הודעה, תזהה את ההזמנה שלך ותנעל את שער הביטקוין בהתאם לסעיף ‎3.4 להלן (למידע נוסף על המועד בו נקבע שער החליפין). 

עסקה בכרטיס אשראי

3.3.7.          נכון לשעה זו, חשוב לדעת כי שיטת התשלום באמצעות כרטיס אשראי תתבצע דרך Coinmama - חברה למסחר בביטקוין או דרך Simplex (אשר תשוב לשמש כאופציה לתשלום בקרוב). אם בחרת לבצע את העסקה באמצעות Coinmama, אזי עליך להירשם באתר של Coinmama [הוסף קישור] ולעקוב אחר ההליך המפורט באתר האמור. כאשר העסקה תתבצע באמצעות Simplex, תופנה לאתר של Simplex [הוסף קישור].

אנא שים לב ש-Coinmama ו-Simplex הינן ישויות נפרדות ועצמאיות, ולכל אחת תנאי שימוש שונים, הליכי "הכר את הלקוח" שונים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה ביחס לכל עלות או נזק שיספוג בקשר עם השירותים שתספק Coinmama או Simplex.  

3.3.8.          בכל מקרה, על מנת לשלם בכרטיס אשראי, עליך ראשית לעבור הליך אימות מלא להכרת הלקוח (KYC) שתבצע Bits of Gold.

3.3.9.          לאחר שתזין את פרטי כרטיס האשראי שלך, הסליקה תתבצע על ידי ספק שירותים מצד שלישי, והרכישה הראשונית צפויה להימשך עד שעתיים (במהלך ובכפוף לשעות העבודה). שער הביטקוין ננעל כמפורט בטבלה שלהלן. לאחר קבלת אישור הסליקה בידי Bits of Gold, תקבל הודעת דוא"ל אודות אישור העסקה.

3.4.  שער החליפין החל. השער למכירה או רכישה של מטבעות דיגיטליים המופיע באתר של Bits of Gold כאשר מתבצעת הזמנה במסגרת כל אחד מהתהליכים החלים המתוארים לעיל מהווה אומדן בלבד ואינו מהווה את השער הסופי. למען הסר ספק, שערי חליפין עשויים להיות נקובים בש"ח, דולר ארה"ב, אירו או כל סוג אחר של מטבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה שתעלה בגלל או בקשר עם השערים המופיעים באתר. שערי החליפין שיחולו בעסקאות לרכישת מטבעות דיגיטליים יהיו כדלקמן:

 

 
מזומן - GMT
מזומן – כספומט
תשלום בכרטיס אשראי
תשלום בהעברה בנקאית
המועד לקביעת שער החליפין
במהלך שעות העבודה של החברה בלבד (לפי הגדרתן לעיל), בכל שעה עגולה לאחר השלמת העברת הכספים מ-GMT אל חשבון הבנק של Bits of Gold.
במועד אישור הרכישה.
שער החליפין ייקבע באופן אוטומטי לאחר קבלת האישור מספק השירותים מצד שלישי בגין העסקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
במהלך שעות העבודה של החברה בלבד (לפי הגדרתן לעיל), בכל שעה עגולה לאחר השלמת העברת הכספים אל חשבון הבנק של Bits of Gold וזיהוי מקור הכספים על ידי החברה. תהליך הזיהוי יתרחש באמצעות העלאה על ידי המשתמש של מספר סימוכין ועותק אסמכתא של ההעברה אל אתר החברה. החברה שומרת את הזכות לקבוע את שער החליפין אגב הליך הזיהוי, ואת ללא מספר סימוכין ועותק אסמכתא של ההעברה, אם היא תצליח לזהות את ההעברה מבלי להזדקק לאמצעים האמורים לעיל.
הערות
החברה רשאית לקבוע את שער החליפין טרם אישור את העסקה על ידי ספק השירותים מצד שלישי, ובמקרה זה שער חליפין זה יהיה השער המחייב למטרת העסקה (להלן: "עסקה מעבר לדלפק").
הסכום בש"ח הנדרש לצורך רכישת ביטקוין יומר בהתאם לשער החליפין הממוצע המופיע באינדקס XBX המוצג ב-www.tradeblock.com.
בעת ביצוע הזמנה לרכישת אתריום, האתריום יירכש לאחר המרת סכום בש"ח לביטקוין בהתבסס על שער ש"ח-ביטקוין כאמור לעיל, ולאחר מכן המרת הביטקוין לאתריום בהתבסס על שער החליפין אתריום-ביטקוין שיחול באותה עת, המוצג באתר www.bitfinex.com.

 

3.5.  אנא שים לב כי ייתכן ויעבור פרק זמן עד שהכסף שהעברת לחשבון הבנק של Bits of Gold יתקבל בפועל, יזוהה ויהיה זמין לניצול. 

3.6.  ארנקים דיגיטליים. כאשר תעשה שימוש בכל אחד מן השירותים שמציעה Bits of Gold, עליך לוודא כי יש בידך ארנק תקף ופעיל, שאת פרטיו תספק ל-Bits of Gold.Bits of Gold אינה אחראית ולא תהיה אחראית בגין כל נזקים או אבדן בקשר עם הארנק או המטבעות הדיגיטליים שלך. אתה ואתה בלבד תישא באחריות לאבטחתם ולשלמותם של הארנקים שלך. Bits of Gold לא תישא בכל אחריות בגין מטבעות הדיגיטליים שיישלחו לכתובת ארנק שגויה או בגין כספים שיישלחו לחשבון בנק שגוי, כל עוד התשלומים התבצעו למספר הארנק או החשבון (לפי העניין) שאתה סיפקת.

3.7.  יודגש בזאת כי Bits of Gold לא מספקת כל ייעוץ או שירות ביחס לכל ארנק או ספקי ארנקים והיא לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא בקשר עם תפעול הארנק שלך או עם אמצעי האבטחה שיינקטו (או העדרם של אמצעי אבטחה) על ידך ביחס לארנק שלך, וכל עניין הנחזה כהמלצה בקשר לכל ארנק לא ייחשב כהמלצה או חסות בשום נסיבות כלשהן.

3.8.   המשתמש מתחייב בזאת כי הוא ישפה את החברה בסכום השווה לעלויות בהן תאלץ לשאת עקב כל תביעה או תובענה שתיפתח על ידי המשתמש כנגד החברה בגין עניין הנחזה כהמלצה או חסות לכאורה כאמור לעיל.

3.9.   אתה נושא באחריות לספק ל-Bits of Gold את פרטי הארנק הרלוונטיים עבור העסקה הספציפית העומדת על הפרק (לדוגמא, עסקה בביטקוין תדרוש ארנק ביטקוין, בעוד שעסקה באתריום דורשת ארנק אתריום). שים לב לשלוח אך ורק ביטקוין לארנק ביטקוין. כל מטבע דיגיטלי אחר שיישלח לארנק הביטקוין (כגון ביטקוין קאש או לייטקוין וכיוצ"ב) לא יגיע לעולם לארנק הביטקוין של החברה או לכל ארנק אחר הנמצא בבעלות או בשליטת החברה. לכן, במקרים אלו, לא תתקיים עסקה כלשהי בינינו לבינך, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה לאובדן המטבעות הדיגיטליים שנשלחו על ידיך כאמור.

3.10.        אין זכות מכירה. אתה מסכים ומבין כי רכישת מטבעות דיגיטליים באמצעות Bits of Gold אינה מעניקה לך כל זכות למכור לאחר מכן את אותם מטבעות דיגיטליים או כל מטבע דיגיטלי אחר בחזרה לידי Bits of Gold.

3.11.        מקור מימון. בקבלתך את תנאי שירות אלו ובשימושך בשירותים, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה בלבד הוא מקור הכספים שהועברו מחשבונך האישי לידי Bits of Gold וכי מקורם של הכספים הוא חוקי ולגיטימי וכי הוא אינו קשר לכל פעילות בלתי חוקית, בישראל או בכל תחום שיפוט אחר. יתר על כן, אתה מצהיר בזאת כי כל הכספים שנשלחו על ידך לידי Bits of Gold הושגו על ידך באופן חוקי וכי מקורם של הכספים אינו בפעילות בלתי חוקית, בישראל או בכל תחום שיפוט אחר וכי המסים החלים כספים אלה שולמו כפי שנדרש על פי החוק. בקבלך תנאי שימוש אלו, אתה מציג ומצהיר כי העברת הכספים פטורה ממסים ואינה מייצגת הכנסה עבור מקבל הכספים;           

  1. מכירת מטבעות דיגיטליים

4.1.  העברה בנקאית. סוגי מטבעות שאתה רשאי למכור. כאשר תשלח הוראה למכור מטבע וירטואלי, התשלום תמורת המטבע הדיגיטלי יתבצע לחשבון הבנק שאת פרטיו ציינת בהוראת המכירה שלך. סוגי המטבעות הדיגיטליים שיותר לך למכור ל-Bits of Gold עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Bits of Gold וללא הודעה מראש. תוכל לדעת אילו סוגים של מטבעות דיגיטליים מותר לך למכור באמצעות השירות בהתאם לאפשרויות שיהיו זמינות עבורך בפועל כאשר תיכנס לאתר מעת לעת.

4.2.  מזומן. על מנת לקבל מזומן, אנא סמן "מזומן" בשדה המבוקש כאשר תמלא את פרטי חשבון הבנק שלך. מספר שעות לאחר מכן, תקבל הודעת טקסט שתשלח למספר הטלפון המקושר לחשבון המשתמש שתכיל קוד, אותו תוכל להביא לאחד מסניפי GMT על מנת לאסוף מזומנים (עד 10,000 ש"ח לכל לקוח לכל יום).

4.3.  על מנת לבצע מכירה של מטבעות דיגיטליים, יהיה עליך להחזיק בחשבון (כלומר לאחר שכבר השלמת את תהליך הכר את הלקוח).

4.4.  תהליך המכירה. יידרש ממך להעביר את המטבעות הדיגיטליים לארנק של Bits of Gold. עלול לחלוף פרק זמן מסוים עד שהעסקה תאושר באופן מלא (לדוגמא, ביחס לביטקוין, נדרשים 6 אישורים על ידי רשת הביטקוין על מנת לעבד את העסקה )(להלן: "אישור").

4.5.  שער החליפין עבור הוראת המכירה. אתה מבין ומסכים באופן מלא כי השער המוצג באתר של Bits of Gold מהווה אומדן בלבד, ולא יהווה את השער הסופי של העסקה. רק כאשר האישור נתקבל על ידי החברה, בהתאם לאישור החל בקשר עם סוג המטבע הדיגיטלי הנדון, שער החליפין של העסקה שלך יינעל באופן אוטומטי. עם זאת, מאחר ו-Bits of Gold תלויה בספקי שירותים מצד שלישי, היא אינה יכולה לערוב למועד המכירה בפועל של המטבעות הדיגיטליים, אשר תלוי במגוון נסיבות ושיקולים של ספקי שירות צד שלישי (עיין גם בהערות הקבועות בסעיף ‎3.4, בשינויים המתחייבים). לאחר מכן, תבצע Bits of Gold העברה של הסכום המתאים בהתאם לשער החליפין האמור אל חשבון הבנק שלך, לפי השער האמור ובניכוי העמלות שיש לשלם ל-Bits of Gold.

4.6.  אין ביטול של עסקאות מכירה. כאשר תבצע הזמנת מכירה, אתה מסכים בזאת לכך ש: ברגע שתשלח את המטבעות הדיגיטליים לארנק הדיגיטלי של Bits of Gold, לא יהיה ניתן לבצע כל ביטול או החזר כספי, בשום נסיבות כלשהן, לרבות במקרים של תקלות טכניות או טעויות אנוש. על אף האמור לעיל, אם ביצעת שגיאה והעברת את המטבעות הדיגיטליים לארנק שאינו הארנק שסיפקה Bits of Gold, לא תהיה זכאי לקבל כל תשלום מ-Bits of Gold. 

4.7.  החברה רשאית לסרב לספק את השירותים ביחס למכירה של מטבעות דיגיטליים כאשר ערך העסקה קטן מ-100 ש"ח.

  1.  הגבלות ואיסורים

5.1.  מבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה בהסכם זה, האיסורים הבאים יחולו על השימוש בשירותים: לא תשתמש בשירותים תוך הפרה של כל דין או תקנה שיחולו, או תוך ביצוע כל פעולה המקדמת הפרה של דינים או תקנות שיחולו; למעט באופן המותר לפי דין או לפי הרישיונות המתאימים, אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק לגורמים, פענוח או כל ניסיון מסוג אחר להשגת קוד המקור של כל תוכנה בסיסית או קניין רוחני אחר שישמשו לצורך אספקת השירותים או להשגת מידע כלשהו מהשירותים, באמצעות שימוש בכל שיטה שלא אושרה בכתב על ידי Bits of Gold;  אתה מסכים שלא לשכפל, לפרסם מחדש, להטעין, לפרסם, לשדר, להנגיש לציבור או להפיץ באופן אחר, כל חלק או כל גרסה מותאמת או יצירה נגזרת של השירותים; לא תשתמש בשירותים על מנת לתכנן או לעזור בתכנון של צ'יטים, תוכנה לזיהוי פרצות, תוכנת אוטומציה, תוכנות בוטים, כלי פצחנות, תוכנות מודים (Mods) או כל תוכנה בלתי מורשית מצד שלישי מסוג אחר במטרה לשנות או להתערב בפעולת השירותים; אינך רשאי לפתוח במתקפה, לסייע או להיות מעורב בכל סוג של מתקפה, לרבות הפצת וירוסים, מתקפה על השירותים המונעת גישה או שימוש בשירותים, ביצוע ניסיונות אחרים לשיבוש השירותים, להשגת גישה בלתי מורשית לשירותים או שיבוש שימוש או הנאה של כל אדם אחר בשירותים; אינך רשאי להעביר שדרים בלתי מורשים דרך השירותים, לרבות דואר זבל, מכתבי שרשרת, הודעות זבל וכל חומרים אחרים המקדמים נוזקות, רוגלות ופריטים הניתנים להורדה; לא תעשה שימוש בכל תוכנה בלתי מורשית מצד שלישי אשר משיגה גישה, מיירטת, כורה או אוספת מידע באופן אחר מהשירותים או דרכם או מצויה בתעבורה אל או מהשירותים; לא תעקוף כל כותרות אי-הכללת רובוטים או אמצעים אחרים בהם משתמשת Bits of Gold על מנת להגביל גישה לשירותים או תשתמש בכל תוכנה, טכנולוגיה או התקן השולחים תוכן או הודעות, אשר מבצעים פעולות זחילה crawl)), טווייה (spider) או גירוד (scrape) של השירותים, או כורים מידע או מבצעים מניפולציה במידע; לא תעשה שימוש, תאפשר, תיצור או תמשיך להפעיל כל חיבור בלתי מורשה לשירותים לרבות: (א) כל חיבור עם כל שרת בלתי מורשה אשר מחקה או מנסה לחקות כל חלק של השירותים; או (ב) כל חיבור המשתמש בתוכנות, כלים או תוכנה שלא אושרה בכתב על ידי Bits of Gold; לא תפרסם כל מידע פוגעני, מאיים, מגונה, משמיץ, דיבתי או מפלה על בסיס גיל, מוצא אתני, גזע, דת או מין או כזה הכולל קישור לתוכן מסוג זה; אינך רשאי לנסות או להטריד, לנצל לרעה או לפגוע באדם או בקבוצה אחרים, לרבות בעובדי Bits of Gold ובנציגי שירות הלקוחות; אינך רשאי לשדל או לנסות לשדל להשגת מידע אישי ממשתמשים אחרים של השירותים; אינך רשאי לאסוף, לקצור או לפרסם מידע פרטי של כל אדם, בכל פורמט של מדיה, לרבות דרך השירותים; לא תנגיש באמצעות השירותים כל חומר או מידע המפרים כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, זכות לפרטיות, זכות לפרסם או כל זכות אחרת של כל אדם או ישות אחרים או המחקים כל אדם אחר; לא תעתיק, תשנה או תפיץ זכויות או תכנים מהשירותים, או זכויות יוצרים או סימנים מסחריים של Bits of Gold, וכן לא תעשה שימוש בכל שיטה שהיא להעתקה או להפצה של תכני השירותים, למעט באופן המותר במפורש בהסכם זה.

  1. הפסקת פעילות החשבון והשירותים

6.1.  כל שימוש בשירותים המפר הסכם זה אסור בתכלית האיסור והוא עלול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לגרום לביטול מיידי של הזכויות המוגבלת המוענקת לך מכוח תנאי שירות אלו. מבלי להגביל כל סעד אחר, Bits of Gold רשאית להגביל, להשעות, לבטל, לסיים, לשנות או למחוק את חשבונך או לגשת לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, אם לא תציית לתנאי השירות, או אם חששה Bits of Gold (לפי שיקול דעתה הבלעדי) כי אינך מציית לתנאי שירות אלו או אגב כל שימוש בלתי חוקי בפועל או חשש לשימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בשירותים או אם Bits of Gold סבורה כי אתה יוצר סיכון או חבויות משפטיות אפשריות, מפר את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים.

6.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, להפסיק להציע שירותים ו/או לתמוך בשירותים או חלק מהם, בכל עת, באופן קבוע או זמני, בין אם למשתמשים מסוימים או באופן כללי, וכאשר כך יקרה - זכותך להשתמש בשירותים תפקע או תושעה באופן אוטומטי. במקרה זה, Bits of Gold לא תידרש לספק הטבות או כל פיצוי אחר למשתמשים בקשר עם רכיבי שירות שהופסקו כאמור, להוציא החזרים כספיים אפשריים. עם הפסקת פעילות החשבון שלך, פרטי אישור ההתחברות שלך לחשבון עשויים שלא להישמר וייתכן שלא תוכל להחזירם לשימוש. אתה מאשר מסכים בזאת כי Bits of Gold אין מחויבת לפצות אותך בגין כל הפסדים שייגרמו כתוצאה מהפסקת השירותים כקבוע לעיל, בין אם הפסקתם הייתה מרצון ובין אם שלא מרצון.

  1. בעלות.

7.1.  השירותים והאתר וכל התכנים המופיעים בהם, לרבות וללא הגבלה, השם, התוכנה, הטכנולוגיות, קוד המקור, הרעיונות, עיצוב, התמונות, ההנפשה, הסאונד, שיטות הפעולה, הזכויות המוסריות, המסמכים והפריטים הוירטואליים של החברה ו/או של השירותים ו/או של האתר, הם רכושה הבלעדי של Bits of Gold, או מצויים בשימוש מכוח היתר שהוענק על ידי מרשיה. Bits of Gold (או מרשיה, לפי העניין), יחזיקו בכל הזכויות, זכויות הבעלות וזכויות הקניין בשירותים ו/או באתר ובכל התכנים המופיעים בשירותים ו/או באתר ובכל זכויות הקניין הרוחני הקשורים בהן, לרבות וללא הגבלה, בל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, השמות המסחריים, זכויות המדגם וכן בכל זכויות קנייניות מוגנות אחרות בקשר עם השירותים ו/או עם האתר.

7.2.  על אף כל הוראה בניגוד לכך בהסכם זה, אתה מסכים לכך שלא תהיה לך כל זכות או בעלות בשירותים ו/או באתר ו/או בכל תוכן המופיע בהם. השם והלוגו של Bits of Gold, וכן כל סימני מסחר אחרים הנכללים בשירותים ו/או באתר הם סימני מסחר בבעלותה הבלעדית של Bits of Gold. כל השמות המסחריים או סימני המסחר מצד שלישי שעשויים להופיע בשירותים ו/או באתר הם סימני מסחר המצויים בבעלותם של בעליהם השונים בהתאמה. אף סעיף בתנאי שירות אלו או כל דבר הכלול בשירותים ו/או באתר לא יגרום, או ישתמע כאילו הוא גורם, להעברה או הענקה של כל זכויות בכל שמות, סימנים או לוגואים וכל הזכויות באותם שמות, סימנים או לוגואים שמור ל-Bits of Gold ולבעליהם השונים בהתאמה.

7.3.  על אף כל הוראה בניגוד לכך בהסכם זה, אתה מסכים כי לא תהיה לך כל בעלות או זכות קניינית בכל חשבון שהוא. אתה מסכים בנוסף ש-Bits of Gold היא הבעלים של כל הזכויות בחשבון.

  1. אתרים מקושרים; פרסום

8.1.  ככל שהשירותים מכילים קישורים או כל מידע אחר לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרי צד שלישי"), ל-Bits of Gold אין שליטה בזמינותם ותוכנתם של אותם אתרי צד שלישי ושל השירותים שהם מציעים. יש להפנות כל חשש שיעלה בקשר עם כל אתר צד שלישי או כל קישור אליו ישרות אל אותו אתר צד שלישי מסוים. Bits of Gold אינה מציגה כל מצג או מצהירה כל הצהרה בקשר עם כל תכנים, טובין ו/או שירותים שיספק כל אתר צד שלישי, גם אם אלו יהיו מקושרים לשירותים. Bits of Gold לא תישא באחריות בגין כל תביעה הקשורה בתכנים, טובין ו/או שירותים של אתרי צד שלישי. אתרים מצד שלישי אינם מצויים בשליטתה של Bits of Gold, והם עשויים לאסוף מידע או לשדל להשגת מידע אישי ממך. Bits of Gold אינה אחראית לתוכנם, נוהגיהם העסקיים ומדיניות הפרטיות או לאיסוף, שימוש או גילוי של מידע כלשהו שאותם אתרים עשויים לאסוף.

8.2.  אתה מסכים לכך שהשירותים עשויים להציג פרסומות מצד שלישי. Bits of Gold אינה אחראית על פעולות של צדדים שלישיים המפרסמים בשירותים או לתכנים של פרסומות אלו. האינטראקציה שלך מול אותם מפרסמים מהווה הסכם בינך לבינם ול-Bits of Gold אין אחריות או חבות בגין האינטראקציה האמורה והיא אינה צד לכל עסקה שעשויה לנבוע כתוצאה מאותה אינטראקציה בין המשתמש לבין מפרסם. 

  1. כתב וויתור

9.1.  אנא שים לב כי Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הזמנה, מכל סיבה שהיא.

9.2.  בכך שתעשה שימוש בשירותנו, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה מבין את הסיכונים הקשורים במכירה ו/או ברכישה של מטבעות דיגיטליים.

9.3.  Bits of Gold אינה מתחייבת או מצהירה בקשר עם שווים, ביצועיהם או שלמותם של מטבעות דיגיטליים כלשהם או של האתר של Bits of Gold ו/או של השירותים. אם וכאשר יתעוררו אצלך ספקות כלשהם ביחס לשירותים ו/או לאתר ו/או לשימושך בהם או בכל חלק שלהם, אנא השג ייעוץ משפטי ו/או כלכלי עצמאי, לרבות אך ללא הגבלה, בקשר עם רכישה, מכירה ומסחר במטבעות דיגיטליים, בהתאם לדין המקומי החל בתחום השיפוט שלך; כמו כן, עליך להפעיל את שיקול דעתך ביחס לכל פעולה שתבצע בחשבונך ו/או בכל מקום אחר דרך השירותים.

9.4.  Bits of Gold מסירה מעצמה כל אחריות לשמירת דיוק המידע, החישובים או הערכות השווי הכלולות באתר. אתה נושא בכל סיכון הנובע מאבדן, לרבות אך ללא הגבלה, של נתונים, חישובים והערכות שווי של מטבעות דיגיטליים ומהעסקאות הקשורות בהם.

9.5.  השירותים ניתנים לך על בסיס "כפי שהם" - AS IS - וללא כל התחייבויות כלשהן מכל סוג, במפורש או מכללא. Bits of Gold מסירה בזאת מעצמה כל התחייבות, מפורשת או משתמעת, במידה המרבית המותרת לפי הדין החל, לרבות אך ללא הגבלה, התחייבות משתמעת בקשר לסחירות, בקשר להפרה וכשירות למטרה מסוימת. מבלי להגביל את האמור לעיל, הן Bits of Gold והן מסונפיה או החברות הבנות שלה, או כל אחד ממנהליהן, עובדיהן, סוכניהן, עורכי הדין שלהן, ספקי התוכן מצד שלישי שלהן, המפיצים שלהן, המיזמים המשותפים שלהן, מורשיהן ומרשיהן שלהן (ויחדיו: "צדדי Bits of Gold") אינם נותנים כל הצהרה או התחייבות לפיהן השירותים לא יופרעו, כי השירותים יהיו נטולי תקלות או נקיים מווירוסים/פצחנים כלשהם או מרכיבים מזיקים אחרים כלשהם. אתה מסכים כי השימוש בשירותים יהיה על אחריותך הבלעדית.

10. הגבלת חבות

אתה מצהיר ומסכים כי, במידה המרבית המותרת לפי הדין החל, כתב הוויתור על חבות הנזכר כאן יחול גם על כל הנזקים או הפגיעות, כולן או חלקן, מכל סוג שהוא, שיגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירותים, לפי כל עילת תביעה כלשהי, בכל תחום שיפוט, לרבות, ללא הגבלה, בתביעות בגין הפרת התחייבות, הפרת חוזה או בנזיקין (לרבות רשלנות), וכי  Bits of Gold וכל אחד מצדדי Bits of Gold, לא יישאו באחריות או בחבות בשום נסיבות כלשהן כלפיך או כלפי כל ישות אחרת, אפילו אם הם יהיו מודעים לכך שנזקים כאלו אפשריים, בגין כל פיצוי נזיקי, עקיף, אגבי, תוצאתי (לרבות בגין אבדן הכנסות, אבדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה בשם טוב, אבדן מידע או השמדת מידע או פגיעה בו) או כל פיצוי מיוחד, פיצוי לדוגמא או פיצוי עונשי, אשר ייגרמו כתוצאה או בקשר עם שימושך או אי יכולתך להשתמש בשירותים. אם השירותים או תנאי השירות אינם לשביעות רצונך, אם או תתגלע מחלוקת בינך לבין Bits of Gold, הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשותך הוא הפסקת השימוש בשירותים. בנוסף, אתה מאשר באופן ספציפי כי הן Bits of Gold והן צדדי Bits of Gold לא יישאו באחריות, ואתה מסכים לכך של-Bits of Gold ו/או לצדדי Bits of Gold לא תהא כל אחריות בגין התנהלותם של צדדים שלישיים, לרבות ספקי שירותים מצד שלישי ואתרים מצד שלישי, ושל משתמשים אחרים של השירותים, וכי הסיכון הגלום בשירותיהם ובנזק שהם עלולים לגרום מוטל כולו עליך או על אותם צדדים שלישיים. משום שרשויות שיפוט מסוימות לא מאפשרות הגבלה או החרגת אחריות מסוגים מסוימים של פיצויים, כמה מהמגבלות האמורות לעיל עשויות שלא לחול עליך. ברשויות שיפוט אלו, חבותה של Bits of Gold תוגבל והתחייבויותיה יוחרגו במידה המרבית המותרת לפי הדין החל.

11. שיפוי

אתה מסכים בזאת להגן, לשפות ולהסיר אחריות מ-Bits of Gold ו/או מכל אחד מצדדי Bits of Gold כנגד כל תביעה, אבדן, עלות, חבות ופיצוי (לרבות אך ללא הגבלה, פיצוי ישיר, אגבי, תוצאתי, פיצוי לדוגמא ופיצוי עקיף בתוספת שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים בשיעור סביר וכן הוצאות התדיינות סבירות אחרות) בהן יישא צד Bits of Gold כלשהו כתוצאה או בקשר עם או בכל אופן הקשור בתביעה מצד שלישי שתיפתח כנגד Bits of Gold, הנובעת מכל מעשה או מחדל שלך, לרבות אך ללא הגבלה, אי ציותך לתנאי השירות או כל הפרה שלך של תנאי שירות אלו וכן כל הפרה של המצגים וההתחייבויות בהן התחייבת במסמך זה. Bits of Gold שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונך, ליטול לעצמה את השליטה הבלעדית ואת מושכות ההתגוננות בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות את Bits of Gold ואתה מסכים לשתף פעולה עם Bits of Gold במסגרת התגוננות בתביעות כאמור. Bits of Gold תנקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת ליידע אותך אודות כל תביעה, תובענה או הליך כאמור, כאשר אלו יגיעו לידיעתה; אתה מסכים כי הוראות סעיף זה ישמרו על תוקפן חרף כל סיום פעולה של חשבונך או של ההסכם הקם מכוח תנאי שירות אלו.

12. שונות

תנאי שירות אלו, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים באופן בלעדי לדין הישראלי והם יפורשו באופן בלעדי בהתאם לחוקי מדינת ישראל. אם נקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שירות אלו, לרבות הוראה במדיניות הפרטיות של Bits of Gold [קישור], אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תיחשב כברת הפרדה משאר תנאי השירות והיא לא תגרום לכך ששאר התנאים יהפכו לבלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה. תנאי שירות אלו, לרבות מדיניות הפרטיות של Bits of Gold, מהווים את כלל ההסכמות שבינך לבין Bits of Gold בקשר לנושא הנדון במסגרתם. תנאים אלו יגברו על כל הבנות קודמות של הצדדים לתנאים אלה ביחס לנושא הנדון בהם, בין אם נערכו באופן אלקטרוני, בעל פה או בכתב, ובין אם הבנות אלו גובשו מכוח הנוהג, הנוהל, מדיניות (לרבות כל מידע הזמין באתר) או תקדים, בינך לבין Bits of Gold ביחס לשירותים. Bits of Gold רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה מכוח תנאים אלה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל אדם או ישות בכל עת, עם או בלי הסכמתך. אינך רשאי להמחות או להאציל כל זכות או התחייבות מכוח תנאי שירות אלו ו/או השירותים מבלי להשיג אישור בכתב ומראש מ-Bits of Gold. הגישה לשירותים עלולה להיות מופרעת, מושהית או מופסקת מעת לעת הן בשל נסיבות תחת שליטתה של Bits of Gold הן בשל נסיבות שאינן בשליטתה. Bits of Gold לא תישא באחריות בגין כל עיכוב או אי-קיום אשר נגרמו בשל סיבות שאינן תחת שליטתה הסבירה מבחינה של Bits of Gold לרבות, ללא הגבלה, כל אי-קיום לפי תנאים אלה בשל אירוע כוח עליון, כגון מעשה האל, מלחמה, טרור, מהומות, אמברגו, מעשי רשויות אזרחיות וצבאיות, שריפות, שיטפונות, תאונות, כשלי תשתיות רשת, שביתות או מחסור בשירותי תחבורה, בדלק, אנרגיה, כוח עבודה או חומרים. אם יתעורר אצלך חשש כלשהו לגבי השירותים ו/או תנאי השירות, אנא פנה אלינו לכתובת:  info@bitsofgold.co.il.